Search
Close this search box.

Slovo ředitelky školy

Úvodní slovo ředitelky Královské základní školy v Praze Troji

Děti jsou naše budoucnost a tento fakt nevnímám jako klišé. Tihle zvídaví a zároveň zvědaví malí lidé jsou hlavním nositelem vize a energie, které toužíme předat následným pokolením. I proto dbám na to, abychom s nimi nakládali jako s pokladem a vpravdě nejhodnotnější akvizicí.

V našem bilingvním konceptu vzdělávání usilujeme o pedagogiku rozvíjející všechny druhy talentů, zájmů a schopností. Důraz klademe i na elementární společenské hodnoty, jakými jsou přátelství, vzájemný respekt, ohleduplnost a toleranci. Zároveň vnímám jako důležité, aby se děti vyznaly v sobě samých a dokázaly identifikovat svoje potřeby, pocity a prožívání. Chceme, aby byly děti schopné uvědomovat si svoje reakce a ovlivnit své chování. Rozvoji měkkých dovedností věnujeme denně nemalé úsilí a energii. Reagujeme na rychlost změn dnešního světa, na odlišné a rychle se měnící potřeby dětí při jejich vzdělávání. Zabýváme se tím, jak individuálně naučit děti nejvíc, nejlépe a nejefektivněji a přitom udržet, podporovat a násobit jejich radost a nadšení z učení. V Královské vytváříme komunitu, kde se učí nejen děti, ale zároveň i učitelé. Ti vzájemně úzce spolupracují, sdílí příklady dobré praxe a zkušenosti, diskutují o metodách a pomůckách, navzájem se navštěvují v hodinách, podávají si zpětnou vazbu, inspirují se. Mezi našimi učiteli dobře funguje mentor systém.

Děti jsou pro mě rovnocenným partnerem a jsem přesvědčená, že stejně to vnímá celý tým Královské základní školy. Pro dospělé často není jednoduché si něco takového v sobě připustit a případně přenastavit. Jsem si jistá, že právě takový přístup má u dětí ojedinělý vliv na jejich akademický i sociální pokrok. Naše děti se např. podílí na plánování svého studia, sebehodnotí se, učí se reflektovat, jak se jim daří naplňovat to, co si vytyčily a zaujmout k tomu stanovisko. Naše partnerství při vzdělávání, které má však jasné a pro všechny čitelné hranice, považujeme za velmi důležité.

Pojďme tyto nejdůležitější bytosti provázet společně. Dopřejme jim všudypřítomnou inspiraci a motivaci. Dodávejme jim vyváženou a kvalitní potravu pro mozek nejpoutavější formou a v dávkách, které jim individuálně vyhovují, aby dosáhly svého maxima. Vytvářejme pro ně výjimečný a bezpečný prostor, ve kterém je jim hezky. Neodstraňujme jim však všechny překážky z jejich cesty a nechme je získávat zkušenosti přirozeně v sociálních interakcích. A především jim věřme. Děti často zvládnou mnohem víc a třeba jinak, než si myslíme. Buďme citlivými pozorovateli a rovněž jejich nejlepšími kopiloty. Poodhalme jim neznámé strategie, nabídněme pomoc při řešení, ukažme různé úhly pohledu. Pilotování a směr letu však nechme co nejvíce na nich!

Kamila Beránková – ředitelka školy