Search
Close this search box.

Školská rada – základní údaje

SKOLSKA RADA

Právní předpisy

– zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
– vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních
zpráv

Školská rada – účel, složení, zřízení

Školská rada je orgánem školy, který dává možnost určitým osobám podílet se na správě školy:
zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli, dalším osobám.


Tomu odpovídá složení školské rady:
1/3 členů – jmenováni zřizovatelem
1/3 členů – zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty
1/3 členů – zvoleni pedagogickými pracovníky dané školy


Podle § 167 odst. 1 školského zákona se školská rada povinně zřizuje při základní, střední a
vyšší odborné škole. Školská rada se zřizuje jak při školách veřejných (zřizovaných státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí), tak na školách soukromých a církevních.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební
řád (§167 odst. 2 školského zákona). Na soukromých školách a církevních školách, které
nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele spojené se
školskou radou ředitel školy (§ 167 odst. 2 školského zákona).

Jmenování členů školské rady

Je na uvážení zřizovatele, koho jmenuje jako člena školské rady.

Zřizovatel však nemůže jmenovat jako člena školské rady:
– ředitele školy,
– pedagogického pracovníka školy,
– osobu, která je do školské rady zvolena.

Členství ve školské radě

Členství ve školské radě vzniká jmenováním nebo volbou.
Funkční období každého člena školské rady (nikoli školské rady jako celku) je 3 roky (§ 167
odst. 6 školského zákona). Člen školské rady může být jmenován nebo zvolen členem školské
rady opakovaně. Členství ve školské radě končí uplynutím funkčního období.

Činnost školské rady

Školská rada:
– schvaluje výroční zprávu činnosti školy
– schvaluje školní řád
– schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Pravidla hodnocení se
v praxi základních škol nachází ve školním řádu. V těchto případech se schvaluje se
pouze jeden dokument)
– schvaluje stipendijní řád
– vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
– uskutečňování,
– se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
– projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, od 1. 1. 2012 již nemá
– kompetenci se vyjadřovat k rozboru hospodaření,
– projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
– navrhuje změny školního a stipendijního řádu,
– navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
– podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
– správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
– podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.