FAQ – Nejčastěji kladené dotazy

ucitel-s-listky

Od kolika let přijímáte děti do Vaší základní školy?
Přijímáme děti, které před nástupem do 1.třídy dosáhly 6 let věku. Pokud je dítě nadané a má to doložené na základě diagnostiky pro nadané děti, přijímáme i děti mladší po předchozí konzultaci s vedením školy.

Jaká je kapacita školy a tříd?
Ve škole budou postupně otevřeny všechny ročníky. V 1. – 9. ročníku bude vždy jedna třída s maximální kapacitou 20 žáků.

Jaká je provozní doba školy?
O děti se Vám postaráme od 7 do 18 hodin v závislosti na Vaší potřebě.

Jaká je filozofie vzdělávacího programu?
Chápat věci v souvislostech – praktické využití znalostí – učit se učit – motivace rozvíjet se – umění reflexe a sebereflexe.

Naše škola díky propracovanému vzdělávacímu programu, moderním metodám vzdělávání, vlastní (sebe)reflexi a skvělým pedagogům pracuje s žáky tak, aby chápali věci v souvislostech, učili se to, co mohou vzhledem ke svému věku rovnou použít a měli tak vlastní motivaci vědomosti i kompetence zvládnout. Velmi důležitým faktorem pro nás je spokojený a šťastný žák, který si vzdělávání užívá, má ho rád a chce se rozvíjet.
Multikulturní prostředí přispívá k respektování ostatních i individuální přístup.

Jak se u vás učí?
Cílem je smysluplné učení se v souvislostech. „Selský rozum“ každého žáka je maximálně podporován. Vyučujeme projektově, využíváme i integrovaných předmětů. V rámci každého ročníku má škola stanovený základ, kterým se zabývají všichni žáci. Každý jednotlivec je ale podporován a motivován v oblastech, ve kterých se chce rozvíjet nad rámec stanoveného základu. Právě prvky metody Step by Step nám v tomto rozvoji velmi pomáhají.

Jak vyučujete matematiku?
Snažíme se využít maximálně všeho, co nabízí metoda profesora Hejného. Vzhledem k tomu, že ale k žákům přistupujeme individuálně, snažíme se o to stejné i směrem k učitelům. Proto necháváme na každém učiteli, aby si zvolil metodu, podle které chce matematiku vyučovat. Mnohem důležitější, než metoda sama je nadšení pro vzdělávání, které se pak přenáší právě na žáky samotné.

Jak žáky hodnotíte? 
Mladší žáci jsou hodnoceni slovně, od vyšších ročníků pak kombinovanou formou známky a slovním hodnocením. Známkovací škálu má naše škola unikátní. Skládá se ze známky 1 – 5 s bližším komentářem v podobě písmene A – D, který označuje žákův přístup k předmětu – pozornost a aktivitu v hodinách, práci na projektech, práci ve dvojici či ve skupinách, samostatnost při řešení úkolů.

Avýborný přístup
Bvelmi dobrý přístup
Cdobrý přístup
Dnepříliš dobrý přístup

Součástí hodnocení je také sebereflexe ze strany žáka, která slouží jako zpětná vazba pro rodiče.
Jak ověřujete znalosti žáků? 
Chceme, aby žáci učivo pochopili, rozuměli mu a uměli ho prakticky využít. Proto žáci předem ví, kdy, proč a jak bude probíhat zjišťování úrovně nabytých vědomostí. I v tomto případě nám jde o smysluplné plnění zadaných úkolů

Jak probíhá výuka cizího jazyka?
V rámci rozložení předmětů se snažíme v co největší míře simulovat prostředí bilingvní rodiny. Proto všude, kde je to možné jsou ve třídě přítomni dva vyučující – český a anglický rodilý mluvčí. Pro žáky se tak stává bilingvní prostředí přirozené.

Využíváte ve škole moderní technologie?
Uvědomujeme si, že moderní technologie jsou již přirozenou součástí každodenního života člověka. Škola je vybavena moderními technologiemi tak, jak se s nimi setkáváme v reálném životě. Nejsou formou vzdělávání, ale jejím prostředkem. Snažíme se ve velké míře o rozvoj komunikačních dovedností, a proto mobilní telefony nejsou součástí vyučovacího procesu a žáci si je tak během vyučování nechávají v uzamčených skříňkách.

Kdo bude žákům vystavovat vysvědčen