Search
Close this search box.

FAQ – Nejčastěji kladené dotazy

Královská škola časté dotazy

Od kolika let přijímáte děti do Vaší základní školy?
Přijímáme děti, které před nástupem do 1.třídy dosáhly 6 let věku. Pokud je dítě nadané a má to doložené na základě diagnostiky pro nadané děti, přijímáme i děti mladší po předchozí konzultaci s vedením školy.

Jaká je kapacita školy a tříd?
Ve škole budou postupně otevřeny všechny ročníky. V 1. – 9. ročníku bude vždy jedna třída s maximální kapacitou 20 žáků.

Jaká je provozní doba školy?
O děti se Vám postaráme od 7 do 18 hodin v závislosti na Vaší potřebě.

Jaká je filozofie vzdělávacího programu?
Chápat věci v souvislostech – praktické využití znalostí – učit se učit – motivace rozvíjet se – umění reflexe a sebereflexe.

Naše škola díky propracovanému vzdělávacímu programu, moderním metodám vzdělávání, vlastní (sebe)reflexi a skvělým pedagogům pracuje s žáky tak, aby chápali věci v souvislostech, učili se to, co mohou vzhledem ke svému věku rovnou použít a měli tak vlastní motivaci vědomosti i kompetence zvládnout. Velmi důležitým faktorem pro nás je spokojený a šťastný žák, který si vzdělávání užívá, má ho rád a chce se rozvíjet.
Multikulturní prostředí přispívá k respektování ostatních i individuální přístup.

Jak se u vás učí?
Cílem je smysluplné učení se v souvislostech. „Selský rozum“ každého žáka je maximálně podporován. Vyučujeme projektově, využíváme i integrovaných předmětů. V rámci každého ročníku má škola stanovený základ, kterým se zabývají všichni žáci. Každý jednotlivec je ale podporován a motivován v oblastech, ve kterých se chce rozvíjet nad rámec stanoveného základu. Právě prvky metody Step by Step nám v tomto rozvoji velmi pomáhají.

Jak vyučujete matematiku?
Snažíme se využít maximálně všeho, co nabízí metoda profesora Hejného. Vzhledem k tomu, že ale k žákům přistupujeme individuálně, snažíme se o to stejné i směrem k učitelům. Proto necháváme na každém učiteli, aby si zvolil metodu, podle které chce matematiku vyučovat. Mnohem důležitější, než metoda sama je nadšení pro vzdělávání, které se pak přenáší právě na žáky samotné.

Jak žáky hodnotíte? 
Mladší žáci jsou hodnoceni slovně, od vyšších ročníků pak kombinovanou formou známky a slovním hodnocením. Známkovací škálu má naše škola unikátní. Skládá se ze známky 1 – 5 s bližším komentářem v podobě písmene A – D, který označuje žákův přístup k předmětu – pozornost a aktivitu v hodinách, práci na projektech, práci ve dvojici či ve skupinách, samostatnost při řešení úkolů.

Avýborný přístup
Bvelmi dobrý přístup
Cdobrý přístup
Dnepříliš dobrý přístup

Součástí hodnocení je také sebereflexe ze strany žáka, která slouží jako zpětná vazba pro rodiče.
Jak ověřujete znalosti žáků? 
Chceme, aby žáci učivo pochopili, rozuměli mu a uměli ho prakticky využít. Proto žáci předem ví, kdy, proč a jak bude probíhat zjišťování úrovně nabytých vědomostí. I v tomto případě nám jde o smysluplné plnění zadaných úkolů

Jak probíhá výuka cizího jazyka?
V rámci rozložení předmětů se snažíme v co největší míře simulovat prostředí bilingvní rodiny. Proto všude, kde je to možné jsou ve třídě přítomni dva vyučující – český a anglický rodilý mluvčí. Pro žáky se tak stává bilingvní prostředí přirozené.

Využíváte ve škole moderní technologie?
Uvědomujeme si, že moderní technologie jsou již přirozenou součástí každodenního života člověka. Škola je vybavena moderními technologiemi tak, jak se s nimi setkáváme v reálném životě. Nejsou formou vzdělávání, ale jejím prostředkem. Snažíme se ve velké míře o rozvoj komunikačních dovedností, a proto mobilní telefony nejsou součástí vyučovacího procesu a žáci si je tak během vyučování nechávají v uzamčených skříňkách.

Kdo bude žákům vystavovat vysvědčení?
Jsme akreditovanou základní školou zařazenou do sítě MŠMT. Našim žákům budeme poskytovat vzdělání plně v souladu se všemi pravidly a v rozsahu platných osnov. K tomu samozřejmě patří i vystavování vysvědčení.

Jakým způsobem je zajištěno stravování dětí?
Škola zajišťuje celodenní stravování – dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim (veškeré potraviny v Bio kvalitě) – cena cca 2.000,- Kč/měsíc. Škola má vlastní jídelnu-výdejnu. Jídlo je dovážené a splňuje požadavky na to, aby byly obědy pestré a obsahovaly všechny důležité složky pro zdárný vývoj dětí školního věku. Jsme schopni zajistit obědy pro žáky se speciálními dietními požadavky.

Budou žáci nosit školní uniformu?
Ano, žáci budou nosit školní uniformu, která je momentálně složená z polotrika a mikiny/svetru s logem školy. Postupně se budeme věnovat rozvoji i v této oblasti.

Počítá škola s poskytováním stipendií?
Ano. Stipendijní program se vztahuje na školné nebo ostatní platby spojené se studiem žáka nebo jeho pobyt v zahraničí. O udělení stipendia rozhoduje vedení a zřizovatel školy.

Probíhají ve škole dny otevřených dveří?
Vzhledem k tomu, že je pro nás prioritní partnerství rodiny a školy, nabízíme individuální prohlídky školy s možností návštěvy výuky. V případě zájmu i zkušební den pro budoucího žáka, který pak společně zhodnotíme v modelu vedení školy – žák – rodiče.

Jak vybíráte učitele?
Protože je učitel pro dítě nejdůležitější osobou ve škole a tráví s ní velkou část dne, uvědomujeme si, že vytvoření kvalitního pedagogického sboru je podstatným předpokladem pro dobré fungování školy. Vybíráme učitele, kteří učí proto, že mají rádi své povolání, věří žákům a jejich schopnostem, kteří je respektují a dokáží rozvíjet jejich talent a motivovat je. Náš kvalitní pedagogický sbor je tak složený z českých učitelů i rodilých mluvčích, kteří vzájemně spolupracují a jsou lidsky kvalitní. Dbáme také na pravidelné sebevzdělávání všech pedagogů dle jejich potřeb.

Pořádá škola pro žáky školy v přírodě?
Každou zimu budeme pravidelně vyjíždět na zimní školu v přírodě, na jaře pak na projektovou školu v přírodě. Do budoucna plánujeme pro starší žáky také zahraniční pobyty.

Co když mé dítě neovládá angličtinu nebo jen její základ, nebo neumí česky?

Žákům dle potřeby bude nabídnut ELLS program – English Language Learning Support v případě anglické podpory. V rámci zdokonalení českého jazyka budou žáci mít možnost docházet do hodin Češtiny pro cizince. V rámci běžné výuky díky přítomnosti dvou pedagogů lze pracovat s jednotlivými žáky dle individuálních potřeb.