Otázky a odpovědi k návratu dětí do škol 12.4.2021

Na základě informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bychom vám chtěli předložit odpovědi na některé důležité otázky, které nám kladete. Tyto otázky a odpovědi jsou zpracovány dle informací, které nám byly poskytnuty v současné době a reflektují tedy aktuální podmínky, které nám byly ministerstvem nastaveny.

Odpovědi na vaše otázky čerpáme z nařízení a manuálů oficiálně obdržených od MŠMT, z oficiálních stránek MŠMT (https://www.msmt.cz), ze stránek MŠMT a Národního pedagogického institutu České republiky určených problematice COVID testování ve školství (https://testovani.edu.cz) ze stránek Ministerstva zdravotnictví (https://www.mzcr.cz) a stránek Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (https://www.uzis.cz). Budeme se snažit tuto stránku průběžně aktualizovat, tak aby informace v tomto článku byly platné, avšak vždy musíme počkat na oficiální doručení nových nařízení do datové schránky školy. Podle našich zkušeností je většinou doručení do datové schránky zpožděno o jeden den oproti mediálním informacím o obeslání škol, proto prosíme o pochopení. Informace aktualizujeme do několika málo hodin od oficiálního doručení.

Aktualizace tohoto článku: 9.4.2021 11:39

Kdo se smí vrátit do školy nebo školky od 12.4.2021?

Do naší Královské základní školy se smí dle nařízení MŠMT vrátit od 12.4.2021 všichni žáci 1. stupně.

Do Královské mateřské školy mohou docházet pouze předškoláci tj. žáci z třídy Modrých korunek.

Podle nařízení MZČR existují ještě výjimky pro děti, jejichž rodiče pracují v těchto oborech:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Týká se Královské základní školy v Troji rotační způsob docházky?

NE, naší základní školy se rotační způsob netýká.

V případě těch základních škol, které mají na 1. stupni nejvýše 75 žáků, pokud je 1. stupeň stavebně, provozně i organizačně zcela oddělen od 2. stupně základní školy (a to včetně zařízení školního stravování). Výjimku z rotace tak budou mít nejenom tzv. malotřídky a malé ZŠ pouze s třídami prvního stupně, ale také ty plně organizované ZŠ, v nichž se 1. stupeň „chová“ fakticky jako zcela samostatná prvostupňová škola. Je tomu tak proto, že v těchto školách tvoří děti malé homogenní skupiny do 15 dětí.

Lze se otestovat doma a přinést pouze čestné prohlášení?

NE, toto není akceptováno ze strany MŠMT.

MŠMT uvádí: "Protože testování slouží k ochraně druhých. Musí tak být jisté, že test bude proveden správně a především, že pozitivní test v kolektivu povede k dalším ochranným krokům vůči ostatním spolužákům. Takovou záruku u domácích testů nemáme.

MŠMT pečlivě zvažovalo organizační a logistické nastavení povinného plošného screeningu formou neinvazivních Ag či PCR testů ve vazbě na smysl a účel jeho nastavení (ochrana veřejného zdraví, a to nejenom samotného testovaného žáka, ale i jeho spolužáků, s nimiž byl žák v posledním období ve škole v kontaktu).

Uvedené se promítá i v požadavku epidemiologů směřujícího k tomu, že důsledkem pozitivního výsledku Ag testu konkrétního dítěte, žáka či studenta bude odchod ze školy (přechod na distanční výuku) všech dětí, žáků a studentů, s nimiž byl daný jedinec ve vymezeném období v kontaktu.

Je proto nezbytné zajistit, aby průběh testování byl nastaven spolehlivě a poskytoval validní výsledky. Z tohoto důvodu není možné (alespoň v počáteční fázi, před evaluací funkčnosti tohoto systému) připustit testování v domácím prostředí dítěte, neboť toto nastavení by mohlo vést jednak k tomu, že

  • test nebude proveden správným způsobem v souladu s pokyny výrobce a neposkytne tak relevantní výsledek,
  • případný pozitivní výsledek Ag testu nebude rodičem žáka škole oznámen a požadavek na ochranu veřejného zdraví třetích osob (jeho spolužáků či zaměstnanců školy) tak nebude moci být naplněn.

MŠMT však počítá s tím, že v případě dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků ZŠ bude moci být zákonný zástupce při testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou - formou asistence při testování samotném)."

 

Kteří žáci se nemusí testovat?

Testování ve škole se nevztahuje na několik skupin žáků. Zjednodušeně pro naší školu se ve škole nemusí testovat:

  1. žáci, kteří mají laboratorně (oficiálním testem) prokázanou prodělanou nákazu COVID, prodělali karanténu a již jsou bráni za zdravé. Toto platí 3 měsíce od průkazu nákazy.
  2. žáci, kteří mají ukončeno očkování proti COVID, mají Certifikát o očkování a od ukončení očkování uplynulo minimálně 14 dní.
  3. žáci, kteří doloží negativní výsledek testovnání na COVID, které bylo provedeno zřizovatelem zdravotnických služeb a které není starší 48 hodin.

Plné znění výjimek z testování uvádí MZCR:

  • Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.

  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
  • Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.
  • Plošné preventivní testování se dále netýká škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a mateřských škol při zdravotnickém zařízení a základních škol při zdravotnickém zařízení.

 

Co se děje s informací o výsledku testu mého dítěte?

Výsledky testů jsou uchovány, stejně jako ostatní data o vašem dítěti, ve školním systému (uchovává se datum a výsledek testu - pozitivní / negativní). Tato data podléhají stejným pravidlům jako ostatní data vašeho dítěte a je s nimi také stejně nakládáno tj. data jsou pouze pro účely školní docházky, nejsou poskytována třetím stranám s výjimkou v zákoně uvedených výjimek např. mohou být použita pro účely poskytnutí informací Hygienincké stanici.

Škola má dále povinnost hlásit počty provedených testů na UZIS. To se děje pomocí zabezpečeného formuláře na stránkách UZIS. Zapisuje se typ testu, počet celkových testů, počet pozitivních testů, počet negativních testů a počet testů s nejasným výsledkem.

Co se stane pokud bude antigenní test ve škole pozitivní?

Pokud vyjde Ag-test ve škole pozitivní, nebude se žák moci zůčastnit prezenční výuky. 

Žák musí být izolován od ostatního kolektivu dětí, tj. bude čekat na svého zákonného zástupce v místnosti k tomu určené.  Tento žák bude muset podstoupit kontrolní vyšetření na COVID pomocí metody PCR. Škola vystaví rodiči potvrzení o pozitivním AG testu, rodič si požádá u praktického lékaře pro děti a mládež u nějž je dítě registrováno o žádanku na PCR test a přes portál https://testovani.uzis.cz se objedná na PCR test.

Škola je dále povinna informovat o pozitivním testu Hygienickou stanici a nahlásit jí osoby, které v posledních 2 dnech přišli do kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Jak je to se zakrýváním úst ve škole a ve školce?

V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole NEJSOU povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) JSOU POVINNI nosit alespoň chirurgickou roušku.

Proč ne i mladší děti v MŠ již v první fázi?

Vyjádření MŠMT k této otázce:

Protože potřebujeme vrátit do škol i děti ve 3. - 5. třídě a zároveň zabránit růstu pandemie, musíme v první fázi upřednostnit jen děti s povinností předškolního vzdělávání před nástupem na ZŠ. Pokud to epidemiologická situace dovolí, chtěli bychom mladší děti v MŠ vrátit do škol ve třetí fázi. Zároveň potřebujeme dát mateřským školám čas, aby se na nová režimová opatření adaptovaly.

V první fázi návratu do škol počítá návrh MŠMT s návratem dětí s povinností předškolního vzdělávání k prezenčnímu vzdělávání, a to s ohledem na nutnost dokončení přípravy těchto dětí na hladký přechod k povinné školní docházce.

Analýzy ÚZIS za období předcházející uzavření mateřských škol od 1.3. ukazují citelný nárůst ohnisek šíření onemocnění covid-19 právě v mateřských školách (pravděpodobně způsobené chováním nových mutací viru), a to i přes již nastavená režimová opatření.

Z tohoto důvodu je na místě doplnit již nastavená režimová opatření pro následující období i v mateřských školách o povinný plošný screening antigenními či PCR testy (a to alespoň po přechodnou dobu, než se epidemiologická situace ještě významněji zlepší).

S ohledem na zátěž celého systému (včetně mobility ve veřejné hromadné dopravě apod.) považujeme za nezbytné omezit v případě mateřských škol první fázi návratu pouze na děti s povinností předškolního vzdělávání. Uvedené zároveň poskytne mateřským školám možnost adaptace na výše uvedená opatření a také možnost vytvoření menších skupin dětí (do 15), a to jak z prostorového, tak personálního hlediska.

MŠMT samozřejmě i v případě mateřských škol počítá s centrální distribucí neinvazivních Ag testů s odběrem z přední části nosu (a s možnou přítomností zákonného zástupce dítěte u testování ve škole).

Jaký bude režim testování dětí, žáků a studentů?

V první fázi se tak bude ve školách testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy, které budou distribuovány z centrální úrovně státu do jednotlivých škol (s odběrem z přední části nosu). Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a indikováni na test. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte, žáka či studenta na prezenční výuce ve škole.

Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák či student, pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U dětí v MŠ, mladších žáků 1. stupně ZŠ a žáků se zdravotním postižením však bude připuštěna účast zákonného zástupce při testování.

Již v první fázi návratu však MŠMT počítá s tím, že školám bude umožněno nahradit testování antigenními testy 2x týdně testováním neinvazivními PCR testy 1x týdně. Centrálně z úrovně státu však bude pro první fázi návratu školáků zajištěn nákup a distribuce pouze antigenních testů.

Lze získat kompletní informace k otevření škol od 12.4.2021 ?

ANO, informace, které máme k dispozici my a podle kterých se musíme řídit jsou volně dostupné na adrese https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Novinky

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.